fbpx

Porota

predsedníčka poroty

Viera Kalmárová

Hlavná školská inšpektorka, ktorá sa udržiava v aktívnej pedagogickej kondícii okrem iného aj kontaktami s nadanými žiakmi, ktorí sa zúčastňujú geografickej olympiády.

Podporuje pozitívne trendy v slovenskom vzdelávacom systéme, keďže si uvedomuje ťažko zvrátiteľné dôsledky jeho súčasnej krízy. Aktívne vystupuje proti neuplatňovaniu princípu rovného prístupu rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a zaoberá sa témou vzťahu medzi hodnotovými postojmi žiakov a mierou a kvalitou ich vedomostí, ktoré stoja v pozadí formovania týchto postojov.

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Vyštudoval Pedagogickú fakultu UK a Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Pôsobil ako učiteľ v základnej škole a riaditeľ školy. Pracoval aj v mimovládnom sektore, hlavne v rozvíjaní inovatívneho pedagogického programu Krok za krokom v Nadácii Škola dokorán.

V súčasnosti je dekanom Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde pôsobí ako docent v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Odborne sa orientuje na oblasť vzdelávacej politiky v jej širších kultúrno-historických súvislostiach, na školskú didaktiku a problematiku vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

PhDr. Vlasta Dúbravová

Je vysokoškolská učiteľka v oblasti humanitných vied, lektorka pre vzdelávanie mládeže a dospelých, realizátorka projektov pre študentov a učiteľov a nadšená podporovateľka spolupráce vysokých škôl s mimovládnymi vzdelávacími organizáciami pri vzdelávaní učiteľov.

Je absolventkou odboru filozofia na FF UK v Bratislave. Od roku 1990 pôsobila na Katedre etickej a občianskej výchovy. Jej profesijný rozvoj ovplyvnil okrem doktorandského štúdia aj 4 ročný vzdelávací projekt Training of Management Trainer, ukončený Certifikátom v tréningu, rozvoji a učení udelený Thames Valey University of London.

Eva Klikáčová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre, odbor ruský jazyk a pedagogika. Dlhé roky pracovala ako cvičná učiteľka pre pedagogickú prax študentov vysokých škôl. Má skúsenosti s manažovaním, lektorovaním a hodnotením národných a medzinárodných projektov.

V roku 2009 získala Ocenenie za dlhodobý prínos od predstavenstva Internacional Step by Step Associacion (ISSA) za vzdelávanie budúcich učiteľov. Jej najväčšou srdcovou záležitosťou je otázka vytvárania dôstojných pracovných podmienok zamestnancov školstva. V súčasnej dobe pôsobí v odborovom zväze ako špecialistka pre vzdelávanie a projekty. Je spoluautorkou projektu a predsedníčkou organizačného štábu ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku – Zlatý Amos.

Radoslav Plánička

Pôsobí ako programový manažér Komenského inštitútu. Jeho úlohou je zastrešovať koordináciu, prepájanie a rozvoj projektov podporujúcich pedagogických lídrov a reformu školstva „zdola“. Svoju treťosektorovú cestu začal v roku 2000 v Priateľoch Zeme-SPZ. Venoval sa aj vzdelávacej činnosti, spolupráci so školami a okrem iného koordinoval aj projekt prvého separovaného zberu na festivale Pohoda.

V Živici viedol vzdelávací program Zelená škola,  Vzdelávacie centrum Zaježová a bol členom výkonnej rady Živice. V roku 2017 sa rozhodol svojimi kvalitami a skúsenosťami prispieť k sprevádzaniu žiakov a praktickému fungovaniu Zaježovskej školy, kde do júna 2019 pôsobil ako manažér a asistent učiteľky. Okrem toho koordinuje aj EDUpoint – miesto inšpiratívneho vzdelávania vo Zvolene, ktoré zastrešuje Komenského inštitút.

Rebecca Warbrick

Rebecca žije a pracuje v Londýne. Od roku 2014 vedie marketing nadácie Varkey Foundation, ktorá zdôrazňuje význam učiteľov po celom svete. Je zodpovedná za celkové riadenie ceny Global Teacher Prize, každoročného ocenenia v hodnote 1 milión dolárov pre výnimočného učiteľa, ktorý je vybraný z TOP 10 nominovaných učiteľov z celého sveta.

Rebecca má 15 rokov skúseností v oblasti marketingu. Pred vstupom do nadácie Varkey Foundation pracovala v charitatívnom a zdravotnom sektore.

Učiteľka Slovenska 2018

Zuzana Tkáčová

Pôvodne vyštudovala umelú inteligenciu na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. Stredoškolská učiteľka informatiky s 18-ročnou praxou – venuje sa predovšetkým bádateľskej výučbe a novým témam v školskej informatike ako sú umelá inteligencia, physical computing a creative computing.

Pôsobí ako lektorka kurzov a workshopov pre učiteľov zameraným na aktivizujúce techniky vo vyučovaní, ako aj lektorka n.o. Aj Ty v IT, kde vedie motivačné workshopy pre dievčatá na podporu ich záujmu a motivácie pre oblasť IT. V národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie“ pracuje ako expert pre didaktické inovácie v informatike na ZŠ a SŠ.

Michal Rehúš

Pôsobí ako riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky.

Pracoval ako analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteľov.

Učiteľ Slovenska 2019

Peter Pallo

Vyučovanie Petra Palla je absolútne prispôsobené súčasnému nastaveniu detí, keďže má charakter happeningu s prvkami dramatizácie, koncertu, výtvarného umenia, kde diváci sú najmä aktérmi. Popri všetkom však forma nie je nadradená obsahu, keďže jeho hodiny majú svoju tematickú štruktúru, zasadenú do širšieho projektu.

Pre komunitu učiteľov zdieľa viacero blogov, patrí medzi recenzentov učebníc primárneho vzdelávania, podieľa sa na ich korektúre a je spoluautorom didaktického multimediálneho šlabikára. Uvedomuje si individualitu a zraniteľnosť každého žiaka, chce v ňom objaviť oblasť, v ktorej má potenciál vyniknúť. Prepája školské prostredie s reálnym životom mimo hraníc školy. Všetko s cieľom, aby deti zábavnou, nenásilnou formou prijímali vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia.

nasledujúca stránka

Organizátor

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?
Copy link
Powered by Social Snap