fbpx

Porota

predsedníčka poroty

Viera Kalmárová

Bývalá hlavná školská inšpektorka, ktorá po uplynutí funkčného obdobia v súčasnosti pracuje ako školská inšpektorka.

Podporuje pozitívne trendy v slovenskom vzdelávacom systéme, keďže si uvedomuje ťažko zvrátiteľné dôsledky jeho súčasnej krízy. Aktívne vystupuje proti neuplatňovaniu princípu rovného prístupu rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu za čo jej bolo rómskymi organizáciami a nezávislými osobnosťami udelené ocenenie Lúč z tmy. Trvale sa zaoberá témou vzťahu medzi hodnotovýmim postojmi žiakov a mierou a kvalitou ich vedomostí, ktoré stoja v pozadí formovania týchto postojov. 

Miroslava Hapalová

Pôsobí ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa zameriava najmä problematike inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenia rovného prístupu všetkých detí a žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu. Pôsobila ako analytička mimovládnej organizácie MESA10 v rámci projektu To dá rozum, ktorého výstupom bol návrh ucelenej zmeny vzdelávania.

Skúsenosti z praxe načerpala najmä počas ôsmych rokov vedenia slovenskej pobočky neziskovej organizácie Človek v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prioritne v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a bývania. Je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov najmä v oblasti inkluzívneho vzdelávania. 

 

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Vyštudoval Pedagogickú fakultu UK a Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Pôsobil ako učiteľ v základnej škole a riaditeľ školy. Pracoval aj v mimovládnom sektore, hlavne v rozvíjaní inovatívneho pedagogického programu Krok za krokom v Nadácii Škola dokorán.

V rokoch 2017 – 2021 bol dekanom Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako profesor v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Odborne sa orientuje na oblasť vzdelávacej politiky v jej širších kultúrno-historických súvislostiach, na školskú didaktiku a problematiku vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. 

Rebecca Warbrick

Rebecca žije a pracuje v Londýne. Od roku 2014 vedie marketing nadácie Varkey Foundation, ktorá zdôrazňuje význam učiteľov po celom svete. Je zodpovedná za celkové riadenie ceny Global Teacher Prize, každoročného ocenenia v hodnote 1 milión dolárov pre výnimočného učiteľa, ktorý je vybraný z TOP 10 nominovaných učiteľov z celého sveta.

Rebecca má 15 rokov skúseností v oblasti marketingu. Pred vstupom do nadácie Varkey Foundation pracovala v charitatívnom a zdravotnom sektore.

Michal Rehúš

Pôsobí ako analytik v Centre vzdelávacích analýz. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky.

Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odobrný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity  Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odobrného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania, odmeňovania a hodnotenia učiteľov.

Martin Kuruc

Začínal ako vychovávateľ a neskôr ako terapeut v špeciálnom výchovnom zariadení pre chlapcov s poruchami učenia a správania. Po ukončení doktorandského štúdia u prof. Zelinu absolvoval štúdium skupinovej psychoterapie na Karlovej Univerzite v Prahe. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa venuje hlavne témam sebaregulácie a motivácie žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní.

V pedagogickej činnosti sa sústredí na oblasť pedagogickej diagnostiky a alternatívnych koncepcií vo vzdelávaní. Tiež vedie Tréning komunikačných zručností pre učiteľov a Tréning zážitkovej pedagogiky. Ako expert spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vo vzdelávaní, Nadáciou Pontis, Nadáciou ZSE a SKAV Slovensko. Ako lektor spolupracuje s n.o. Indícia, Komenského inštitútom n.o. Živica, IUVENTA – Slovenský inštitút pre mládež a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Radoslav Plánička

Pôsobí ako programový manažér Komenského inštitútu, kde koordinuje a prepája projekty podporujúce pedagogických lídrov a reformu školstva „zdola“. Vzdelávaniu a podpore pedagógov sa venuje takmer polovicu svojho pracovného života. Svoju treťosektorovú cestu začal v roku 2000 v Priateľoch Zeme-SPZ, kde pracoval na viacerých národných kampaniach týkajúcich sa minimalizácie odpadu a kompostovania. Venoval sa aj vzdelávacej činnosti, spolupráci so školami a okrem iného koordinoval aj projekt prvého separovaného zberu na festivale Pohoda.

V Živici v minulosti viedol vzdelávací program Zelená škola,  Vzdelávacie centrum Zaježová a bol členom výkonnej rady Živice.  

Priamu skúsenosť so sprevádzaním žiakom a praktického fungovania Zaježovskej školy má z dvojročného pôsobenia v roli jej manažéra a asistenta učiteľky. 
Učiteľka Slovenska 2018

Zuzana Tkáčová

Pôvodne vyštudovala umelú inteligenciu na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. Stredoškolská učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou – venuje sa predovšetkým bádateľskej výučbe a novým témam v školskej informatike ako sú umelá inteligencia, physical computing a creative computing.

Pracovala ako expert pre didaktické inovácie v informatike na ZŠ a SŠ v národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ a ako učiteľka profesijného rozvoja na MPC. V súčasnoti je metodik/lektor n.o. Aj Ty v IT, kde pripravuje a vedie motivačné workshopy pre dievčatá na podporu ich záujmu  amotivácie pre oblasť IT. Taktiež aktívne pôsobí ako lektor webinárov, kurzov a workshopov pre učiteľov STEM predmetov a informatiky. 

 

Učiteľ Slovenska 2019

Peter Pallo

Vyučovanie Petra Palla je absolútne prispôsobené súčasnému nastaveniu detí, keďže má charakter happeningu s prvkami dramatizácie, koncertu, výtvarného umenia, kde diváci sú najmä aktérmi. Popri všetkom však forma nie je nadradená obsahu, keďže jeho hodiny majú svoju tematickú štruktúru, zasadenú do širšieho projektu.

Pre komunitu učiteľov zdieľa viacero blogov, patrí medzi recenzentov učebníc primárneho vzdelávania, podieľa sa na ich korektúre a je spoluautorom didaktického multimediálneho šlabikára. Uvedomuje si individualitu a zraniteľnosť každého žiaka, chce v ňom objaviť oblasť, v ktorej má potenciál vyniknúť. Prepája školské prostredie s reálnym životom mimo hraníc školy. Všetko s cieľom, aby deti zábavnou, nenásilnou formou prijímali vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia. V súšasnosti aj vďaka oceneniu za rok 2019 spolupracuje s MŠVVaŠ na sekcii informatizácie.  

 

Učiteľka Slovenska 2020

Iveta Barková

Vyštudovala slovenský jazyk a dejepis na FiF UK v Bratislave. V štúdiu pokračovala na Central European University v Budapešti, kde sa venovala moderným dejinám 19. a 20. storočia. Potom pracovala ako stredoškolská učiteľka na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci a v základných školách v Novej Dedinke a Šenkviciach. Päť rokov práce mimo slovenského školstva jej ukázalo aj to, ako fungujú školské systémy v USA a Veľkej Británii.

V súčasnosti pôsobí ako zriaďovateľka, riaditeľka a učiteľka na Súkromnej základnej škole v Senci. Jej cieľom je  vytvoriť v škole pre deti, učiteľov, ale aj rodičov bezpečné a inšpiratívne prostredie, podporuje zavádzanie inovatívnych metód učenia (sa) a nebojí sa experimentovať a skúšať nové postupy v riadení školy aj vo vyučovacom procese. 

nasledujúca stránka

Organizátor

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?
Copy link
Powered by Social Snap