fbpx

Podmienky a kritériá

Kto sa môže prihlásiť?

Učitelia základných
a stredných škôl

Učitelia pracujúci
aj na čiastočný úväzok

Učitelia v online
kurzoch

Kto sa momentálne prihlásiť nemôže?

 Keďže sa pri národnom ocenení, rovnako ako iné krajiny, riadime podmienkami medzinárodnej ceny Global Teacher Prize, zapojenie sa do projektu zatiaľ nie je otvorené pre:

Učiteľov materských, vysokých, základných umeleckých škôl, vychovávateľov, učiteľov v online kurzoch, ktorí učia dospelých (18+) a učiteľov, ktorí učia menej ako 10 hodín týždenne.

Kto môže nominovať?

Nominovať učiteľa na národné ocenenie môže široká verejnosť – kolegovia z práce, riaditelia, žiaci a študenti, bývalí študenti, rodičia, kamaráti. Ide o formu poďakovania a podpory v práci, ktorú daný učiteľ robí. Nominovaného následne o nominácii informujeme a pozveme ho vyplniť prihlášku.

Ako to funguje?

Učiteľ sa do projektu môže prihlásiť sám, alebo môže zareagovať na nomináciu, o ktorej ho informujeme a prihlásiť sa na základe nej.

Aké kritériá v ocenení sledujeme?

1. Podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka

Zmyslom tohto kritéria je preukázať pedagogickú prácu, ktorá vedie k zlepšovaniu žiakov ako jednotlivcov. Ide o podporu žiakov v naplňovaní ich potenciálu najrôznejšími cestami a spôsobmi (napr. či sú žiaci aj mimo školy aktívni v odbore, ktorý učiteľ vyučuje). Veľmi cenné je zameranie na to, ako učiteľ dokáže podporovať a zlepšovať spodných 30 % žiakov.

Napríklad ukážky prác, výsledkov žiakov. Popis príbehov (case study) napríklad s 1 ilustrovaným dokladom o žiakoch, ktorým ste sa individuálne venovali. Zlepšenie známok žiakov, zlepšenie dochádzky/správania študentov s popisom, ako k zlepšeniu došlo a vďaka čomu. Príklady úspechov žiakov v ďalšom  vzdelávaní a v práci (nasmerovanie na určitý typ školy).

2. Vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby

Tu sledujeme, či sa učiteľ rozvíja a hľadá rôzne formy a metódy práce, ktoré je ochotný i ďalej šíriť. Dôležité je, aby tieto metódy a formy boli replikovateľné a šíriteľné a mohli byť využité inými učiteľmi.

Odkazy na popis metódy, vyučovacej jednotky a pod., ktorú učiteľ vytvoril/tvorivo rozvinul. Odkazy na materiály, ktoré učiteľ vytvoril.

3. Spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami vrátane zahraničia a aktívna účasť v mimoškolských aktivitách

Týmto kritériom sledujeme presah učiteľa nad rámec danej školy a jeho ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Tu je dôležité, ako sa učiteľ zapája do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

Týmto kritériom sledujeme presah učiteľa nad rámec danej školy a jeho ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Tu je dôležité, ako sa učiteľ zapája do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

4. Zapojenie sa a vplyv v profesijnej komunite

Kritériom sledujeme aktívnu podporu učiteľskej profesie a prínos k jej prestíži. Dôležité je, že kandidát podporuje ostatných kolegov v rozvoji ich schopností a aktívne prispieva k tomu, aby i ostatní začali učiť.

Ukážky podpory v roli zaúčajúceho učiteľa alebo mentora. Videá, fotky či iné dôkazy z aktívneho pôsobenia v systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov – lektorovanie. Zdokladovanie pôsobenia v príprave budúcich učiteľov. Príspevky do verejných debát o učiteľskej profesii. Odkazy na články, blogy, mediálne vystúpenia.

Podrobné podmienky národnej ceny Učiteľ Slovenska  nájdeš tu:

nasledujúca stránka

Harmonogram a cena

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?